Vinohradská 89
120 00 Praha 2
Czech Republic

O společnosti Správa pohledávek Další služby Kontakt

„Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud“.

citace ust. § 2 zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Rozhodčí řízení v českém právním řádu upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995.

 

Podstatou rozhodčího řízení je přenesení projednávání a rozhodování určitého okruhu majetkových sporů, které mohou být rozhodovány v rozhodčím řízení z pravomoci obecných soudů, do níž tyto spory jinak patří, na rozhodce, rozhodující spory v rozhodčím řízení dle Zákona o rozhodčím řízení a to na základě skutečnosti, že si strany sjednaly rozhodčí smlouvu ( rozhodčí doložku ).

 

Rozhodčí smlouva musí mít písemnou formu a může mít za prvé podobu „smlouvy o rozhodci“, která se uzavírá zpravidla až při vzniku sporu mezi stranami a to za předpokladu, že strany mají zájem vyřešit spor v rámci rozhodčího řízení, nebo za druhé podobu „rozhodčí doložky“, která je obsažena v textu uzavírané smlouvy ( např. kupní smlouvy, smlouvy o dodávce, nájemní smlouvy apod. ) nebo je obsažena v tzv. všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí uzavírané obchodní smlouvy. Je-li rozhodčí smlouva uzavřena platně, je vyloučena pravomoc soudu k rozhodování sporu.

 

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který má zásadně tytéž právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

 

Rozhodčí řízení je ve srovnání s řízením u obecných soudů jednoznačně rychlejší a levnější.

 

Rozhodčí řízení, vedené rozhodci – členy Asociace pro rozhodčí řízení ( dále jen „Asociace“) je vedeno v souladu s českým právním řádem, Zákonem o rozhodčím řízení, podle Jednacího řádu rozhodčího řízení, vedeného rozhodci - členy Asociace ( dále jen „Jednací řád“) a Směrnice o nákladech rozhodčího řízení, vedeného rozhodci - členy Asociace ( dále jen „Směrnicí o nákladech řízení“). Tyto dokumenty jsou zveřejněny a internetové adrese Asociace: http://www.asociace-rozhodci.cz.

¨